This question about Using an extension: Answered

Edit Table Plugin

-- SinanGUL - 24 Sep 2017

Planlama ve Organizasyon

S.No Aşağıdakiler Doğru mu? Gözlem Metodu Uygun mu? Durum Fotosu K.S Şid R.P. Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Çzm.Trh. Ö.S.R.P Ö.S.Foto
1
İşyerine ait yıllık eğitim programları planlanmış mı?
Yıllık eğitim planı istenir.
Evet
1
1
 
Yıllık eğitim programında, eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitim süresi, kimlerin katılacağı belirlenmelidir.
İGU
24 Aug 2017
 
Error: (1) can't find 20170826_095630.jpg at Müşteriler/Onn.İsgEgitimFaaliyetlerimiz
edit
2
İşyerindeki faaliyetlerin çevreye etkileri hakkında bir değerlendirme yapılıyor mu?
OSGB tarafından yürütülen çalışmalarda konuya yer verilip verilmediği sorgulanır.
Evet
Gerek yok
1
2
1
Sağlık ve Güvenlik Planlarında ve Risk Değerlendirmesinde konuya yer verilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
3
İşyerine özel çalışma takvimi hazırlanmış mı?
Varsa planlanan çalışma takvimi incelenir.
 
 
 
 
 
İşyerine özel çalışma takviminin hazırlanması ve bu takvime mümkün olduğu kadar uyulması istenir.
 
 
 
 
edit
4
Ziyaretçilerin tehlike oluşturmaması ve tehlikeli durumlarla karşılaşmaması adına bir plan var mı?
Ziyaretçilerin hangi prosedür ile işyerine girip çıkacağı konusunda herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Ziyaretçilere yönelik bir plan hazırlanması ve ziyaretlerin bu plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
5
Atık yönetimine dair bir plan var mı?
OSGB ile görüşülür. Atık yönetiminin nasıl gerçekleştirildiği ve atık beyanı yapılıp yapılmadığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Atık yönetiminin bir plan dahilinde İSG risklerini mümkün olduğu kadar ortadan kaldıracak şekilde yürütülmesi istenir.
 
 
 
 
edit
6
İşverenle iş planı hakkında bilgi alışverişi sağlanarak iş planına uygun hazırlık yapılıyor mu?
İşyerinde yapılacak işler hakkında OSGB yetkililerine ve işyerindeki temsilciye soru sorulur verilen cevapların tutarlılığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
İşverenle düzenli olarak iş planı hakkında bilgi alışverişinin sağlanmasının gerekliliği bildirilir ve işe uygun tedbirlerin alınması istenir.
 
 
 
 
edit
7
Risk değerlendirmesi ekibinde kimlerin yer alacağı belirli mi?
Mevcut risk değerlendirmesi raporundaki isimler kontrol edilir, yeni değerlendirmeyi yapacak ekibin aynı kişilerden oluşup oluşmadığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Risk değerlendirmesi ekibinde kimlerin yer aldığının kaydının tutulması ve ilgili kişilerin görevleriyle ilgili bilgilendirilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
8
İnşaatta kullanılacak makine ve ekipmanlar belirtilerek güvenlik yönünden gereklilikler ifade edilmiş mi?
Kullanılacak makine ve ekipmanların sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarıyla ilgili işverene bilgi verilip verilmediği sorgulanır.
 
 
 
 
 
Kullanılacak makine ve ekipmanların standartlara ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda işverene bilgi verilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
9
Alt yüklenicilerin yürüttüğü işler risk değerlendirmesinde ele alınmış mı?
Alt işverence yapılan bir iş hakkında örnekleme yapılır. Risk değerlendirmesi raporu incelenir.
 
 
 
 
 
Şantiyede faaliyet gösteren tüm yüklenicilere ait bilgilerin risk değerlendirmelerinde yer alması istenir.
 
 
 
 
edit
10
Enerji nakil hattı, havai hatlar hakkında bilgi toplanmış mı ve plana dahil edilmiş mi?
Gereki dokuman ve planlara bakılır.
 
 
 
 
 
Henüz planlama aşamasında ilgili hatların bulunduğu bölgeler ile ilgili hazırlık yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
11
Faaliyete başlanmadan önce üretim metodu, çalışan sayısı, zemin etüdü vb unsurlar gözetilerek sağlık ve güvenlik planı oluşturulmuş mu?
Sağlık ve güvenlik planı istenir.
 
 
 
 
 
Sağlık ve güvenlik planı oluşturulması ve bu planda iş süresince mevcut olabilecek tüm tehlikelerin ve alınacak tedbirlerin yer alması istenir.
 
 
 
 
edit
12
İşyerinde yapılan işlerde çalışacak kişilerin hangi kriterleri sağlaması gerektiği belirlenmiş ve kayıt altına alınmış mı?
İlgili dokümanlar incelenir. Sahaya uygunluğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
İş-Çalışan kriterleri açıkça belirlenmeli ve kontrollerde bu belirlemelere riayet edilmesi sağlanmalıdır.
 
 
 
 
edit
13
Yapılacak sağlık tetkikleri ve periyotları belirlenmiş mi?
Yıllık çalışma planı incelenir.
 
 
 
 
 
Sağlık tetkiklerinin planlanması ve takibi sağlanmalıdır.
 
 
 
 
edit
14
Hassas gruplar belirlenerek iş tanımları sorgulanıyor mu?
Çalışanlara ait tutulan kayıtlar incelenir ve sahaya uygunluğu gözlemlenir. (Genç, yaşlı, engelli, gebe, emziren vb.)
 
 
 
 
 
İşyerlerinden alınacak bilgiler arasında konuya yer verilmeli ve yapabilecekleri işler ifade edilmelidir.
 
 
 
 
edit
15
Kullanılması planlanan malzemeler hakkında işyeri hekimi görüş bildiriyor mu?
İlgili dokümanlar incelenir. Sahaya uygunluğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Malzemelerin hakkında işyeri hekiminin görüşü ve önerileri istenir.
 
 
 
 
edit
16
Dışarıdan gelebilecek, (komşu fabrikalar, tedarikçiler) çalışan sağlığına zararlı unsurların bertaraf edilmesi ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?
Risk değerlendirmesi incelenir. Sahaya uygunluğuna bakılır.
 
 
 
 
 
Çevresel faktörlerin çalışma ortamına etkisi dikkate alınmalıdır.
 
 
 
 
edit
17
İşyerinde hangi bölümde hangi parametrelerin ölçülmesi gerektiği konusunda çalışma yapılmış mı?
İlgili dokümanlar incelenir. Sahaya uygunluğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
İşyerindeki farklı yerler ve işler için yapılacak ölçümler ayrıca değerlendirilmelidir.
 
 
 
 
edit
18
Şantiye Kurulumu ve Çevrelenmesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
19
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
20
Şantiye kurulumu için ayrı bir çalışma yapılmış mı?
Şantiye kurulum planı (varsa) görülebilir. İşverene yapılan bildirimler incelenebilir.
 
 
 
 
 
Şantiye kurulumu ile ilgili dikkat edilecek hususlar prosedür haline getirilerek her personelin bu prosedüre uyması sağlanır.
 
 
 
 
edit
21
Şantiye çevresinin uygun şekilde çevrelenmesi ve devamlılığın sağlanması takip ediliyor mu?
Şantiye çevresi gözlemlenebilir.
 
 
 
 
 
Yapılan planlamalara ve saha gözetimi kontrol listelerine çevreleme başlığı eklenerek kontrol edilmesi sağlanır.
 
 
 
 
edit
22
Şantiye giriş-çıkışlarının kontrolü hakkında bir çalışma yapılmış mı?
Şantiye giriş çıkış kayıt defteri istenebilir.
 
 
 
 
 
Tüm giriş çıkışların kaydının tutulmasına yönelik
 
 
 
 
edit
23
Şantiye alanındaki çalışanların görev ve yetkileri belirlenmiş ve diğer çalışmalarda bu bilgiler dikkate alınıyor mu?
Teşkilat şeması incelenir.
 
 
 
 
 
Kimin nerede ve ne zaman çalışacağına yönelik bir planlama yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
24
İstifleme alanları (boru, demir, kalas, iskele, hafriyat vb. )belirlenmiş ve işaretlenmiş mi?
Depolama alanlarının nerede olduğu sorgulanır.
 
 
 
 
 
Malzemelerin depolama alanları dışında başıboş bırakılmasının engellenmesi istenir.
 
 
 
 
edit
25
Kazı İşleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
26
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
27
Kazılarda zemin yapısı, çevresel faktörler, altyapı ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınarak uygun çalışma yöntemleri belirlenmiş ve tedbirler oluşturulmuş mu?
Bu konuda yapılan çalışmalar istenir.
 
 
 
 
 
Yapılacak çalışmalarda kullanılacak uygun metotlar ve tedbirler belirlenerek her şantiye için standart hale getirilmelidir.
 
 
 
 
edit
28
Kazıya başlanılmadan önce yapılacak çalışmaların çevredeki yapılara olası etkileri belirlendi mi?
Kazı başlamadan önce yapılan teknik çalışmalara bakılır.
 
 
 
 
 
Yapılacak çalışmalarda kullanılacak uygun metotlar ve tedbirler belirlenerek her şantiye için standart hale getirilmelidir.
 
 
 
 
edit
29
Kazı alanına insan, cisim ve malzeme düşmesine karşı uygun önlem ve çalışma metotları belirlenmiş mi?
Kazı alanlarında yapılacak çalışmalarda düşmelere karşı alınan tedbirler incelenmelidir.
 
 
 
 
 
Düşmelere karşı alınacak tedbirler belirlenerek her şantiye için standart hale getirilmelidir
 
 
 
 
edit
30
Kazı iş ekipmanlarının çalışması esnasında yakınında çevresinde kişilerin bulunması engellenmiş mi?
Güvenlik talimatlarının eksiksiz şekilde uygulanması kontrol edilmelidir.
 
 
 
 
 
Yapılacak çalışmalarda kullanılacak uygun metotlar ve tedbirler belirlenerek her şantiye için standart hale getirilmelidir.
 
 
 
 
edit
31
Kazı çalışmaların hangi durumlarda devam edip etmeyeceği belirlenmiş mi?
Kazı çalışmalarının hangi durumlarda devam etmeyeceğine dair bir talimatname olup olmadığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Kazı işlerinin durdurulmasının gerekli olduğu durumlarla ilgili bir çalışma yapılması ve çalışanlara yönelik talimatname hazırlanması istenir.
 
 
 
 
edit
32
Kazı işlerinin durduğu durumlarda kazı alanının güvenliği veya başka işlere etkisi göz önünde bulunduruluyor mu?
Kazı alanı etrafında hangi isg tedbirlerinin alındığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Kazı alanına kontrolsüz girişlerin engellenmesi, kazı alanına yakın yapılan diğer işlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması istenir.
 
 
 
 
edit
33
Kazı alanından çıkan hafriyatın istifi ve taşınmasına dair düzenleme yapılmış mı?
Kazı hafriyatının depolandığı geçici depolama sahası gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Hafriyatın taşınması ve depolanması ile ilgili standart bir prosedür oluşturulması ve gerekli isg tedbirlerinin alınması istenir.
 
 
 
 
edit
34
Kazı alanına giriş ve çıkışlar güvenli bir şekilde sağlanıyor mu ?
Kazı alannına giriş ve çıkışlarla ilgili herhangi bir prosedür izlenip izlenmediği sorgulanır.
 
 
 
 
 
Kazı alanına yetkisiz kişilerin girmesinin engellenmesi, girişlerin güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması istenir.
 
 
 
 
edit
35
Yüksekte Çalışma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
36
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
37
Yüksekte çalışmalarda kullanılacak ekipman türleri hakkında çalışma yapılarak işverene sunulmuş mu?
İş güvenliği uzmanı ve işverenle görüşülebilir. Çalışmalar incelenebilir.
 
 
 
 
 
Yüksekte çalışmada kullanılacak ekipman çeşitleri ve yapılacak işe uygunluğu ile ilgili çalışma yapılması standart hale getirilir.
 
 
 
 
edit
38
İşveren, güvenli iskele kullanımı ve kurulumu konusunda bilgilendirilmiş mi?
Yapılan çalışmalar incelenebilir. İşverenle görüşülebilir.
 
 
 
 
 
TSE tarafından ürün belgelendirilmesi yapılmış iskeleler kullanılması konusunda standart bir bildirim yapılır.
 
 
 
 
edit
39
Yüksekte çalışma ile ilgili "Güvenli Çalışma Talimatları" hazırlandıktan sonra çalışmalara başlanılması sağlanıyor mu?
Güvenli Çalışma Talimatları incelenmelidir.
 
 
 
 
 
Yüksekte çalışma ile ilgili Güvenli Çalışma Talimatları hazırlanarak herkesin kullanımı sağlanmalıdır.
 
 
 
 
edit
40
Kullanılan ekipmanlar üretici tarafından temin edilen kullanıcı kitapları da dikkate alınarak düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Çalışma alanlarında kullanılan ekipmanların düzenli kontrolün yapıldığına dair planlama ve son rapor incelenmelidir.
 
 
 
 
 
Yapılan kontrollerin tarihleri ve kusur ya da eksiklikler hakkında dokümante bilgi hazırlanmalıdır.
 
 
 
 
edit
41
Aşırı rüzgârlı havalarda, buzlu ve kaygan zeminlerde oluşan ek riskler dikkate alınıyor mu?
Çevresel etkilere yönelik yapılan çalışmalar istenir.
 
 
 
 
 
Çevresel faktörler değerlendirme ve kontrol başlıklarında yer almalı.
 
 
 
 
edit
42
Yüksekte çalışacak personelin yetkinliği kontrol ediliyor mu? (eğitim, sağlık…)
Personelin işe giriş muayenelerinde yüksekte çalışma konusunun dikkate alınıp alınmadığı sorgulanır. Kişinin yaptığı işle ilgili almış olduğu eğitimleri gösterir belgeler istenir.
 
 
 
 
 
Yüksekte çalışacak kişilerin yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler hakkında eğitim almadan çalışmaları engellenir. Peryodik sağlık muayeneleri yapılır.
 
 
 
 
edit
43
Malzeme düşmesini karşı gerekli önlemler alınmş mı ?
Güvenlik ağı vb. ekipmanlarla toplu korunma sağlanmış mı kontrol edilir.
 
 
 
 
 
Malzeme düşmesinin meydana gelebileceği tehlikeli bölgelere güvenlik ağı vb. ekipmanların kurulması sağlanır.
 
 
 
 
edit
44
Yüksekten düşme ile ilgili bir kurtarma prosedürü var mı ?Bu sağlık güvenlik planına işlenmiş mi ?
Acil kurtarma planında yüksekten düşmeyle ilgili hususlara yer verilip verilmediği sorgulanır. Sağlık ve güvenlik planı kontrol edilir.
 
 
 
 
 
Yüksekten düşme ile ilgili hususların belirlenmesi, acil durum planında kurtarma prosedürlerine yer verilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
45
Kalıp İşleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
46
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
47
Çalışma yöntemine uygun kalıp sisteminin seçilmiş ve kalıp altı taşıyıcı elemanların taşıma dayanım hesapları kontrol edilmiş mi?
Kalıp sistemi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kalıp altı taşıyıcı elemanların taşıma dayanım hesapları incelenmelidir.
 
 
 
 
 
Kalıp sistemi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kalıp altı taşıyıcı elemanların taşıma dayanım hesapları eksiksiz şekilde raporlanarak işverene sunulmalıdır.
 
 
 
 
edit
48
Döşeme kalıbının aşırı ya da dengesiz yüklenmesi engellenerek uygun çalışma ortamı sağlanmış mı?
Uygun çalışma tekniklerinin sağlanıp sağlanmadığı incelenmelidir.
 
 
 
 
 
Uygun çalışma ortamı sağlanması için gerekli talimatlar ve çözüm önerileri işverene sunulmalıdır.
 
 
 
 
edit
49
Kalıp sökümlerinde söküm işlemi sırasında söküm sahasında sadece ilgili kişilerin bulunmasına dikkat ediliyor mu ?
Uygulamalar yerinde gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Kalıp işlerinin yapıldığı alana kontrolsüz girişlerin engellenmesine yönelik bir prosedür hazırlanması istenir.
 
 
 
 
edit
50
Çalışanların Sağlık Gözetimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
51
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
52
Sağlık taramaları Risk Değerlendirmesi dikkate alınarak yapılıyor mu?
Risk değerlendirmesinde yer alan hususlar hakkında sağlık taramalarında ne gibi ayrımlara gidildiği sorgulanır.
 
 
 
 
 
İşyeri hekiminin risk değerlendirmesinde ön görülen tehlikelere ve çalışma bölgelerine uygun şekilde sağlık taramalarını gerçekleştirmesi istenir.
 
 
 
 
edit
53
Çalışanlardan herhangi birinde görülen rahatsızlığa neden olan etkenin diğer çalışanları da etkileyebileceği düşüncesi ile önlem alınıyor mu?
İlgili dokümanlar incelenir. Sahaya uygunluğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Yapılan tespitlerin diğer çalışanlarda olup olmadığı sorgulanmalıdır.
 
 
 
 
edit
54
Çalışanın sağlık geçmişi göz önüne alınmış mı?
İşyeri hekimi ile mulakat yapılır.
 
 
 
 
 
Çalışanların sağlık geçmişleri her işyeri için dikkate alınan bir parametre olarak belirlenmelidir.
 
 
 
 
edit
55
İşe giriş/periodik muayenelerin takibi yapılıyor mu?
Arşiv kayıtları veya elektronik ortam kayıtları
 
 
 
 
 
Çalışanların muayenee tarihlerinin takip edilebildiği bir kayıt sisteminin oluşturulması
 
 
 
 
edit
56
Muayene için gerekli fiziki şartların sağlanmasına yönelik tedbir alınıyor mu?
İşyeri hekimi ile mulakat ve planlamaların incelenmesi
 
 
 
 
 
OSGB'de yapılacak ise planlama yapılması, işyerinde yapılacak ise yer tahsisi istenir.
 
 
 
 
edit
57
Periodik muayene sonucunda tespit edilen olumsuz durumları hakkında işveren ile iletişime geçiliyor mu?
Yapılan bildirimler incelenir.
 
 
 
 
 
Tespitlerin kayıt altına alınması ve işverene gerekli tedbirler ile birlikte rehberlik yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
58
Sağlık kayıtları gizlilik ilkesine uygun saklanıyor mu?
Kayıtların nasıl tutulduğu ve kimlerin ulaşabildiği sorgulanır.
 
 
 
 
 
Çalışanlara ait sağlık kayıtlarına yetkili olmayan kişilerin ulaşamaması, saklama yerinin kilitli olması istenir.
 
 
 
 
edit
59
Çalışanlar arasında bulaşıcı hastalık varlığı sorgulanıyor mu?
İstenen tetkikler sorgulanır.
 
 
 
 
 
Bulaşıcı hastalık riskleri göz önünde bulundurularak gerekli tetkiklerin yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
60
İşe giriş muayenelerinde kişinin hangi işi-işleri yapabileceği açıkça ifade ediliyor mu?
İşe giriş muayene formları incelenir.
 
 
 
 
 
Çalışanın hangi işe uygun olduğu formda belirtilmelidir.
 
 
 
 
edit
61
Periyodik muayenelerde kişinin yaptığı iş dikkate alınıyor mu?
Periyodik muayene örneği incelenir.
 
 
 
 
 
Periyodik muyenelerde bakılan hususlar kişinin işi ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.
 
 
 
 
edit
62
Kronik rahatsızlığı olan çalışanlar ile ilgili özel bir prosedür var mı?
İşyeri hekimi ile mulakat ve planlamaların incelenmesi
 
 
 
 
 
Muayenelerde kronik rahatsızlıkların dikkate alınması istenir.
 
 
 
 
edit
63
İşten uzak kalan çalışanlar takip edilerek işe dönüşlerinde değerlendime yapılıp uygunluk raporu veriliyor mu?
İlgili dokümanlar incelenir. Sahaya uygunluğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Gerekli çalışmaların yapılabilmesi için planlama yapılması ve takibi istenir.
 
 
 
 
edit
64
Çalışanlara bağışıklama yapılıyor mu? (tetanoz, hepatit b gibi)
İlgili dokümanlar incelenir. Sahaya uygunluğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Gerekli işlemin yapılabilmesi için planlama yapılarak bağışıklama yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
65
İşyerinde yaşanmış iş kazaları incelenerek çalışanların sağlık durumlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorgulanıyor mu?
İş kazası incelemeleri sorgulanır.
 
 
 
 
 
İş kazalarının kök nedenlerinin araştırılmasında konuya yer verilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
66
Sağlık taramaları sonucunda analiz yapılarak işyerine özel tedbirler geliştiriliyor mu?
Sağlık taramalarının sonucunda işyerine ait bir analiz çalışması yapılıp yapılmadığına bakılır ve bu analize uygun tedbirler geliştirildiği sorgulanır.
 
 
 
 
 
Sağlık taramalarının sonucunda işyerine ait bir analiz çalışması yapılmalı ve bu analize uygun tedbirler geliştirilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
67
İş Kazası, Meslek Hastalıkları ve Kayıtlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
68
Ramak kalalar hakkında bilgi toplanıyor mu?
Ramak kala kayıtları istenir.
 
 
 
 
 
Ramak kala kayıtlarının oluşturulabilmesi için işyerlerinde gerekli organizasyonun yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
69
Ramak kalalar ve iş kazaları ile ilgili kök neden analizleri düzenlenmekte mi?
Yapılan çalışmalar incelenir.
 
 
 
 
 
Konu hakkında bir prosdür oluşturulması istenir ve her işyeri için uygulanması beklenir.
 
 
 
 
edit
70
İş kazaları/meslek hastalıklarının sebepleri işverene raporlanıyor mu?
Yapılan bildirimler incelenir.
 
 
 
 
 
Çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin işverene bildirilmesi ve tedbir önerilerinde bulunulması istenir.
 
 
 
 
edit
71
Meslek hastalığı şüphesi ile sevk edilen kişilerin sonuçları takip ediliyor mu?
Sevk edilen kişilerin listesi ve son durumları sorgulanır.
 
 
 
 
 
Yapılan sevklerin sonuçlarının takip edilebilirliği sağlanmalıdır.
 
 
 
 
edit
72
İşe giriş ve periyodik muayene formaları uygun formatta hazırlanıyor mu?
Örnek olarak seçilecek üç rapor istenir ve Yönetmelik ekindeki format ile kıyaslanır.
 
 
 
 
 
Formda doldurulması gerekilen yerlerin doldurulması ve bilgilerin eksiksi olması istenir.
 
 
 
 
edit
73
Çalışanların kişisel sağlık dosyaları İşten ayrılma sonrasında saklanacak şekilde prosedür oluşturulmuş mu?
Daha önce işten ayrılmış bir iki kişi üzerinden örneklem yapılır.
 
 
 
 
 
İşyeri hekiminin işten ayrılan kişilerin dosyalarını 15 yıl saklamak üzere çalışma yapar. (Biyolojik çalışmalarda, kanserojen, mutajen maddeler ile çalışmalarda 40 yıl)
 
 
 
 
edit
74
Çalışanların İSG Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve KKD Kullanımı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
75
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
76
Çalışanların KKD kullanması gereken durumlar ve hangi KKD'lerin kullanılacağı belirlendi mi?
Çalışanlara verilen eğitim ve KKD teslim formları incelenir. Çalışanlar ile görüşme yapılır.
 
 
 
 
 
Hangi işlerde hangi KKD'lerin kullanacağı hakkında çalışma yapılması ve KKD'lerin sahip olması gerken özellikler belirtilmelidir.
 
 
 
 
edit
77
Sahada kullanılan KKD'lerin amacına uygunluğu ve sağlamlığı takip ediliyor mu?
Kontrol listeleri incelenir ve sahaya uygunluğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Kontrollerde KKD’ler gözden geçirilerek konu hakkında inceleme yapılması sağlanır.
 
 
 
 
edit
78
Çalışanların güvenli davranışlarda bulunup bulunmadığı kontrol edildi mi?
Kontrol ve eğitim kayıtları incelenir. Sahaya uygun olduğu gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Çalışanlara genel anlamda risk oluşturacak davranışlarla ilgili eğitim verilmelidir.
 
 
 
 
edit
79
Çalışanların İSG eğitimlerine katılım sağlayıp sağlamadığı takip ediliyor mu?
Kimlerin eğitime katıldığı kimlerin eğitim alması gerektiğini gösterir bir bilginin varlığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Çalışanların aldığı ve alması gereken eğitimleri gösterir bir veri düzenlenmesi istenir.
 
 
 
 
edit
80
İSG Eğitimlerinin bir sonraki verileceği takvim hakkında planlama var mı?
Kimlerin hangi tarihte eğitim aldığı ve hangi tarihte yeniden alması gerektiğiini gösterir bir bilginin varlığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Çalışanların aldığı ve alması gereken eğitimleri gösterir bir veri düzenlenmesi istenir.
 
 
 
 
edit
81
Eğitimlerin yeterliliği ve etkinliği gözlemleniyor mu?
Yapılan çalışmalar incelenir.
 
 
 
 
 
Eğitim öncesinde ve sonrasın yapılacak ölçümler ile eğitimin değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
 
 
 
 
edit
82
Çalışanlara yapılacak muayeneler öncesinde ve muayene sonrasında gerekli bilgilendirmeler yapılıyor mu?
Çalışanlarla ve işyeri hekimi ile görüşülür.
 
 
 
 
 
Yapılacak tetkiler ve nedenleri ile tetkik sonuçları hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.
 
 
 
 
edit
83
İSG Profesyonellerinin işyeri ziyaretlerini hangi zamanlarda yerine getirileceği çalışanlara bildiriliyor mu?
İşyerinde ziyaret takviminin ilan edildiği sorgulanır.
 
 
 
 
 
Çalışanların ziyaret takvmi hakkında haberdar edilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
84
Makine ve Ekipman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
85
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
86
İş programında hangi makine ve ekipmanın kimler tarafından kullanıldığı takip ediliyor mu?
Makine ve ekipman listesi incelenebilir. Ekipmanları kimlerin kullandığı İSG profesyoneline sorulabilir.
 
 
 
 
 
Şantiyelerde kullanılan ekipman ve kullanıcının takibini sağlayacak şekilde bir liste tutularak listenin güncel olması sağlanır. Ya da her ekipmanın kimler tarafından kullanacağı saklama yerinde yer alır.
 
 
 
 
edit
87
Birden fazla iş makinesinin kullanıldığı durumlarda güvenli bir çalışmanın sürdürülebilmesi için çalışma yapılıyor mu?
Makine ve ekipmanlar arasında güvenlik mesafesi bırakılıp bırakılmadığı kontrol edilir.
 
 
 
 
 
Makine ve ekipmanları koordineli bir şekilde faaliyet göstermesi konusunda kontrol listelerinde konuya yer verilebilir.
 
 
 
 
edit
88
Makine ve ekipmanların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlemleniyor mu?
Çalışan makine ve ekipmanlar yerinde gözlemlenebilir.
 
 
 
 
 
Makine ve ekipmanları amacına uygun kullanılması konusunda iş planında ve kontrol listelerinde konuya yer verilebilir.
 
 
 
 
edit
89
Çalışanlar kullandıkları makine ve ekipman ile ilgili risklerin farkında mı?
Çalışanlarla görüşülebilir.Çalışmalar yerinde gözlemlenebilir.
 
 
 
 
 
Tehlike ve riskler konusundaki farkındalıklarını ölçmek için çalışanlara test yapılabilir.
 
 
 
 
edit
90
Periyodik kontrol zamanı gelen makine ve ekipmanlar ile ilgili test/takip prosedürü geliştirilmiş mi?
Periyodik kontrol raporları ve muayene kayıt defterleri incelenebilir.
 
 
 
 
 
Periyodik kontrollerin takibini yapan bir personel görevlendirerek işverene düzenli olarak bilgi verilmesi sağlanabilir.
 
 
 
 
edit
91
Makine ve ekipmanların kurulumuyla ilgili üreticiden gerekli bilgiler alınıyor mu (riskler, bakım-söküm…)
Üretici talimatlarının bulunup bulunmadığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Standartlara uygun ekipman temin edilmesine yönelik bir prosedür geliştirilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
92
Makine ve ekipmanı kullanan kişilerin yetkinliği değerlendiriliyor mu?
Operatörlerin ehliyet ve sağlık raporlarının kaydına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Operatörlerin sahip olduğu belge ve yetkilere yönelik kayıtların arşivlenmesi istenir.
 
 
 
 
edit
93
Operatörlerin birbiriyle ve merkezle iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütülüyor mu?
İletişimin nasıl sağlandığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Düzenli ve sağlıklı iletişim amacıyla uygun araç ve gereçlerin kullanılmasına yönelik bir çalışma yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
94
Kullanımı biten makine ve ekipmanın nerede tutulacağı belli mi?
Kullanılmayan makine ve ekipmanların bırakıldığı yerler gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Kullanılmayan makine ve ekipmanların bırakılması için güvenli park alanlarının oluşturulması istenir.
 
 
 
 
edit
95
Makine ekipmanda oluşan arızalarda irtibat kişisi belirlenmiş mi ?
Arıza durumunda nasıl bir yol izlendiği sorgulanır.
 
 
 
 
 
Arıza anında iletişim kurulacak irtibat kişisi bilgisinin ilgili firmadan alınması ve iletişim kuracak personele bildirilmesi sağlanır.
 
 
 
 
edit
96
Elektrik ve Aydınlatma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
97
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
98
Elektrik dağıtımının tehlike yaratmayacak şekilde planlanması yönünde çalışma yapıldı mı?
Elektrik planı hakkında yapılan çalışma incelenir
 
 
 
 
 
Elektrik dağıtımı ve elektrikle ilgili riskler belirlenip işverene bildirimi yapılır.
 
 
 
 
edit
99
Elektrik dağıtım panolarında güvenliği bozabilecek personel erişimi engelleniyor mu?
Panoların kapalı ve kilitli olup olmadığı incelenir.
 
 
 
 
 
Panolara herkesin erişebilmesinin önüne geçebilmek için önlemlerin alınması ve kalıcı hale getirilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
100
Kabloların ezilme ve parçalanma ihtimaline karşı önleyici bir düzenlemeye gidiliyor ve düzenli kontrolleri yapılıyor mu?
Sahada gözlem yapılır.
 
 
 
 
 
Gerekli çalışmanın yapılarak kabloların geçeceği yerlerin dikkatli seçilmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
101
Yapılan çalışmalarda elektrik ve su temasının önüne geçmek için önlemler belirlendi mi?
Sahada gözlem yapılır.
 
 
 
 
 
Gerekli çalışmanın yapılarak kabloların geçeceği yerlerin dikkatli seçilmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
102
Gece çalışması varsa çalışma alanı ve şantiye yolları ile ilgili yeterli aydınlatma mevcut mu ?
Yerinde gözlem yapılabilir.
 
 
 
 
 
Şantiye içi yollarda ve çalışma ortamında aydınlatma ihtiyacının tespiti ve gerekli şartların sağlanması istenir.
 
 
 
 
edit
103
Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Tehlikeler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
104
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
105
Gürültü, toz, titreşim, radyasyon, gibi fiziksel tehlikeler belirlendi mi?
Risk değerlendirmesi ve sağlık ve güvenlik planı incelenir.
 
 
 
 
 
Gerekli ölçümlerin hangi bölümlerde ve ne zaman yapılması konusunda plan hazırlanır ve işverene bildirilir.
 
 
 
 
edit
106
Çalışanların fiziksel tehlikelere maruziyetini önleyecek tedbirler saptandı mı?
Risk değerlendirmesi ve sağlık güvenlik dokümanı incelenir.
 
 
 
 
 
Fiziksel risk etmenlerine karşı alınacak önlemler, yapılacak ikameler ve verilecek KKD’ler belirlenerek işverene bildirilir.
 
 
 
 
edit
107
Ölçüm sonuçlarına göre iyileştirme planları hazırlandı mı?
Ölçüm sonuçlarına göre hazırlanan raporlar incelenir.
 
 
 
 
 
Yapılacak ölçümlerin sonuçlarına göre iyileştirme planları hazırlanmalıdır. Hazırlanan raporların risk değerlendirmesi ve sağlık güvenlik dokümanı sürekli güncellenmelidir.
 
 
 
 
edit
108
Fiziksel tehlikeler ile ilgili yapılan çalışmalar işverene bildirildi mi?
İşverene yapılan bildirimler incelenir.
 
 
 
 
 
Fiziksel tehlikeler konusunda yapılacak iyileştirmeleri içeren raporların bildirilmesi amacıyla bir kişi belirlenir ve işverene bildirilir.
 
 
 
 
edit
109
Fiziksel etmenler için alınan tedbirlerin sürekliliği sağlanıyor mu?
Fiziksel tehlikeler konusunda yapılan iyileştirmelerin bildirim raporları incelenir.
 
 
 
 
 
Fiziksel etmenlerin ölçümü ve takibi konusunda periyodik bir program oluşturulur.
 
 
 
 
edit
110
Kimyasal tehlikeler belirlendi mi?
Risk değerlendirmesi ve sağlık güvenlik dokümanı incelenir.
 
 
 
 
 
İşletmede kullanılan kimyasal maddeler belirlenerek, risk analizine dahil olmaları sağlanır.
 
 
 
 
edit
111
Güvenlik bilgi formları incelendi mi?
Risk değerlendirmesi ve sağlık ve güvenlik planı incelenir.
 
 
 
 
 
Güvenlik bilgi formlarını göz önüne alarak risk analizine dahil olmaları sağlanır. Formların çalışanların anadilinde olmaları istenir.
 
 
 
 
edit
112
Çalışanların kimyasal tehlikelere maruziyetini önleyecek tedbirler saptandı mı?
Risk değerlendirmesi, sağlık güvenlik dokümanı ve KKD teslim formu incelenir, gözlem yapılır.
 
 
 
 
 
Kimyasal tehlikelere karşı alınacak önlemler, yapılacak ikameler ve verilecek KKD’ler belirlenerek işverene bildirilir.
 
 
 
 
edit
113
Kimyasal atıkların depolanması ya da bertarafı hakkında çalışma yapıldı mı?
Risk değerlendirmesi, sağlık güvenlik dokümanı incelenir.
 
 
 
 
 
Kimyasal atıkların depolanması ve bertarafı hakkında yapılacak çalışma işverene bildirilir.
 
 
 
 
edit
114
Biyolojik tehlikelerden kaynaklanacak hastalık, salgın gibi sonuçlara yönelik çalışmalar yapıldı mı?
Risk değerlendirmesi, sağlık güvenlik dokümanı incelenir.
 
 
 
 
 
Çalışma ve genel ortamlarda hijyen şartları gözden geçirilerek, çalışanlara eğitim verilir.
 
 
 
 
edit
115
Kimyasal ve biyolojik tehlikeler ile ilgili yapılan çalışmalar işverene bildirildi mi?
İşverene yapılan bildirimler incelenir.
 
 
 
 
 
Kimyasal ve biyolojik tehlikeler konusunda yapılacak iyileştirmeleri içeren raporların bildirilmesi amacıyla bir kişi belirlenir ve işverene bildirilir.
 
 
 
 
edit
116
Kimyasal ve biyolojik etmenler için alınan tedbirlerin sürekliliği sağlanıyor mu?
Kimyasal ve biyolojik tehlikeler konusunda yapılan iyileştirmelerin bildirim raporları incelenir.
 
 
 
 
 
Kimyasal ve biyolojik tehlikelerin ölçümü ve takibi konusunda periyodik bir program oluşturulur.
 
 
 
 
edit
117
Ergonomi ve Psikososyal Etkenler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
118
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
119
Şantiye yerleşimi ve iş proseslerinin iyi planlanmasıyla kaldırma ve malzemelerin elle taşınmasını engellemek adına çalışmalar yapıldı mı?
Konuya risk değerlendirmesi, sağlık güvenlik dokümanında yer verilmiş mi diye bakılır ve sahada durum gözlemlenir.
 
 
 
 
 
Belirlenen tehlikeler kapsamında alınacak önlemler belirlenerek iş süreçlerinin ve şantiye yerleşiminin iyileştirme yapılması işverene bildirilir.
 
 
 
 
edit
120
Çalışanlara çalışma esnasında uygun duruşun nasıl olması gerektiğine dair bilgi verildi mi?
Eğitim formları ve içeriği incelenir.
 
 
 
 
 
Eğitim programı planlanır aynı zamanda çalışanların sürekli gözlenmesi sağlanır.
 
 
 
 
edit
121
Saha gözetimlerinde çalışma pozisyonlarının değerlendirilmesi yapılıyor mu?
Kontrol listeleri istenir.
 
 
 
 
 
Kontrol listelerinde ilgili konuya yer verilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
122
Çalışanları etkileyebilecek stres faktörleri ele alınmış ve çözüm önerileri getirilmiş mi?
Risk değerlendirmesi incelenir ve çalışanlarla görüşme yapılır.
 
 
 
 
 
İşverene mobbing ve çalışan psikolojisi hakkında eğitim verilir.
 
 
 
 
edit
123
Çalışanlara yönelik sosyal düzenlemelerin yapılması hakkında işveren bilgilendirildi mi? (ulaşım, sosyal aktivite vb. )
İşverene yapılan bildirimler ve risk değerlendirmeleri incelenir.
 
 
 
 
 
Çalışanların sosyal itiyaçlarının karşılanmasının çalışma hayatını daha güvenli kılacağı konusunda işverene gerekli bildirimlerin yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
124
Nakliye, Ulaşım ve Yol Güvenliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
125
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
126
Yol güvenliği konusunda herhangi bir planlama yapılmış mı?
Yaya yolu ve araç yolu güzergahları yerinde gözlemlenebilir.
 
 
 
 
 
Araç yolu ve yaya yolunun ayrı yollar şeklinde düzenlenebilir.
 
 
 
 
edit
127
Makine ve diğer araçların park alanları konusunda planlama yapılmış mı?
Sahada park alanı olup olmadığı gözlemlenebilir.
 
 
 
 
 
Boş alanlar araç otoparkı olarak değerlendirilebilir.
 
 
 
 
edit
128
Acil kaçış yolları konusunda çalışma yapıldı mı?
Acil durum müdahale planları incelenebilir. Sağlık ve güvenlik planı incelenebilir.
 
 
 
 
 
Acil durum senaryoları planlanabilir. Toplanma yerlerine nasıl ulaşılacağı belirlenebilir.
 
 
 
 
edit
129
Kamyonların yük sınırlarına uygun yüklendiği kontrol ediliyor mu?
Araç yüklemelerine ilişkin bir kontrol çalışmasının varlığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Araçların yüklemelerine ilişkin bir kontrol yöntemi geliştirilebilir.
 
 
 
 
edit
130
Yolların geçiş güzergahlarına malzeme yığılmaması ile ilgili kontrol yapılıyor mu ?
İş güvenliği uzmanıyla görüşülür. Kontrol listeleri istenir.
 
 
 
 
 
Araçların geçiş güzergahlarına malzeme yığılmasını önlemek amacıyla çalışma alanlarının uygun bölümleride malzeme boşaltım alanları belirlenmesi istenir.
 
 
 
 
edit
131
Hız sınırı belirlenmiş mi ? Takibi yapılıyor mu?
Hız sınırı ile ilgili herhangi bir tabela var mı kontrol edilir. Takip sistemi olup olmadığı sorgulanır.
 
 
 
 
 
Araçların hız sınırını aşmalarını engelleyecek kontrol ve denetim prosedürleri geliştirilmesi istenir.
 
 
 
 
edit
132
Araç yolu ve yaya yolu kesişim noktalarında hızlanmayı engelleyici önlemler alınmış mı?
Yerinde gözlem yapılabilir.
 
 
 
 
 
Kasis, bariyer, uyarıcı levha vb kullanılabilir.
 
 
 
 
edit
133
Güvenli sürüş eğitimi veriliyor mu?
Eğitim tutanakları talep edilir.
 
 
 
 
 
Operatörlerin gözlemlenmesi ve güvenli sürüş eğitimlerine yönelik planlamalar yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
134
Yangın ve Patlama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
135
Gözlem Konusu
Gözlem Metodu
 
 
 
 
 
Öneri
 
 
 
 
edit
136
Yanıcı olabilecek maddelerin tespiti yapılmış mı? (Yanıcı katı ve sıvılar, dolgu malzemeleri, gazlar, duman, toz gibi)
Yapılan tespitlerin içerisinde ilgili başlığın gösterilmesi istenir.
 
 
 
 
 
Yanıcı olabilecek maddelerin listesi hazırlanmalı ve bu maddelerin nerelerde muhafaza edileceği kararlaştırılmalıdır.
 
 
 
 
edit
137
Tespit edilen yanıcı maddeler ile ilgili çalışanlara eğitim verilmiş mi?
Eğitim dokümanlarının içeriği incelenir.
 
 
 
 
 
Eğitimlerde konuya yer verecek şekilde planlama yapılmalıdır.
 
 
 
 
edit
138
Belirlenen yerlerde uygun yangın söndürme tertibatının bulundurulması hakkında çalışma yapılmış mı?
Yangın söndürücülerin nerelerde tutulması gerektiğine dair bilginin mevcudiyeti sorgulanır. İşverene yapılan bildirimler incelenir.
 
 
 
 
 
Eğer tertibat yetersiz bulunur ise sistem güncellenmelidir.
 
 
 
 
edit
139
İlk Yardım, Acil Müdahale ve Yangın
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
140
Çalışan personele acil durum görev dağılımı yapılmış mı?
Acil durum personel görev dağılım listesi incelenebilir.
 
 
 
 
 
Acil durum ekibi oluşturularak görev dağılımı yapılmalıdır.
 
 
 
 
edit
141
Şantiye sahasında acil durum toplanma noktaları mevcut ve işaretli mi?
Acil durum toplanma sahalarının sayısı ve konumu sorgulanabilir.
 
 
 
 
 
Şantiye yapısına uygun toplanma alanları belirlenir.
 
 
 
 
edit
142
İlk yardım ekipmanları ve ilk yardım yapabilecek çalışanlar belirlenmiş mi?
İlkyardım eğitim ve malzeme listesi ile ilk yardım görevlilerinin listesi incelenebilir.
 
 
 
 
 
Her işyeri için ihtiyaç listesi çıkarılarak kimlerin eğitim alacağı belirlenmelidir.
 
 
 
 
edit
143
Yangın ya da diğer acil durumlar için tatbikat planı yapıldı mı?
Tatbikat planlamaları incelenebilir.
 
 
 
 
 
Tatbikat planları yapılarak işverene sunulur.
 
 
 
 
edit
144
Tatbikatların sonrasında iyileştirmeler planlandı mı?
Tatbikat sonrası raporlar incelenebilir. Tatbikatlar en az yılda bir defa yapılmalı.
 
 
 
 
 
Tatbikatlar için performans kriterleri belirlenmeli ve tatbikat sonrasında değerlendirme yapılmalı.
 
 
 
 
edit
145
Acil durum toplanma alanı plana uygun şekilde her an hazır bulunduruluyor mu?
Yerinde gözlem yapılabilir.
 
 
 
 
 
Acil durum toplanma alanlarının hazır bulundurulmasının sağlanması konusunda düzenli kontroller için personel görevlendirmesi yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
146
Çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmiş mi?
Eğitim tutanakları incelenbilir.
 
 
 
 
 
Yapılan bütün işlerde ilk yardım eğitimi almış kişilerin de çalışmasının sağlanmasına yönelik bir eğitim planı yapılması istenir.
 
 
 
 
edit
147
Acil durum planı hazırlanmış ve yapı alanında birden çok işveren olması durumunda işverenler arasında gerekli koordinasyon sağlanmış mı?
Acil durum planları incelenmelidir.
 
 
 
 
 
Acil durum planlamaları hazırlanmalı ve ilgili raporlar işverene sunulmalıdır.
 
 
 
 
edit
148
Sosyal Tesisler ve Hijyen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edit
149
Sosyal tesislerde hijyen koşullarının sağlanması için çalışma yapıldı mı?
Yapılan çalışmalar incelenerek yerinde gözlemlenebilir.
 
 
 
 
 
İlgili bölümlerde dikkat edilmesi gereken hususlar
 
 
 
 
edit
150
Mutfak, yemekhane ve toplu kullanım alanlarının hijyen açısından kontrolü düzenli aralıklarla yapılıyor mu?
Yapılan çalışmalar incelenerek yerinde gözlemlenebilir.
 
 
 
 
 
Kontrol listelerine başlık olarak eklenebilir. Kontrol sıkılığı istenebilir.
 
 
 
 
edit
151
Mevzuat gereklerini sağlayacak uygun yaşam alanları (duş, dolap, sıcak su vb) sağlanmış mı?
Yerinde gözlem yapılabilir.
 
 
 
 
 
Çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik prosedür geliştirilmesi istenir.
 
 
 
 
edit

Hello everybody, here is my question: I have created above given table by the help of MS Excel. As you can see some part of the alphabets are not readable. The original language is Turkish. Even if I correct the table data by copying and pasting it from Excel to my foswiki of " https://istenovaisguvenligi.com/ " when I do a little revizion in the foswiki table, only some part of the alphabets are collapsed, and not readable anymore. Is that because the data of the table is too big, or something else.

Looking forward to hearing from you.

-- SinanGUL - 24 Sep 2017

Here is the correct version of the topic:

https://istenovaisguvenligi.com/bin/view/Herkese/RiskDegerlendirmeRaporuCopy

-- SinanGUL - 24 Sep 2017

Rev 1 of this topic shows the corrupted data. The corruption does not happen on Foswiki.org. Things we've investigated:
  • Problem system is running Perl 5.10.1.
  • I tried to recreate the issue with perlbrew 5.10.1, but corruption didn't happen.
  • Also noted Foswiki 2.1.2. Also tried that on 5.10.1 and was unable to recreate.
I've run out of ideas on why this might be happening. Best guess is perl / cpan module versions.

-- GeorgeClark - 24 Sep 2017

Revision 4 of this topic became corrupted. (Edited by SinanGUL with Chrome.) Restored to Rev 3 (now Rev 6)

Editing with Chrome. Will save as Rev 7.

-- GeorgeClark - 24 Sep 2017

I think the issue is some corrupt utf8 data in the source file. That then causes the utf-8 conversion to fail.

I downloaded the attache EditTable.txt and saved it as CorruptEditTable.txt. Then checked it with the unix "isutf8" utility:

2: ~/Downloads  $ isutf8 CorruptingEditTable.txt 
CorruptingEditTable.txt: line 1, char 1, byte offset 221: invalid UTF-8 code

The first line of the file is a hardcoded HTML <table..., Offset 221 is the image tag
<img alt='nova logo.png' height='108' src='%PUBURL%/Nova/<===== bad character begins here

When the CPAN:Encode code encounters the bad utf-8 characters, it appears to have issues.

-- GeorgeClark - 26 Sep 2017
 

QuestionForm edit

Subject Using an extension
Extension EditTablePlugin
Version Foswiki 2.1.2
Status Answered
Related Topics
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
EditTable.txttxt EditTable.txt manage 35 K 24 Sep 2017 - 14:05 SinanGUL Text file
Topic revision: r8 - 26 Sep 2017, GeorgeClark - This page was cached on 10 May 2019 - 18:34.

The copyright of the content on this website is held by the contributing authors, except where stated elsewhere. See Copyright Statement. Creative Commons License    Legal Imprint    Privacy Policy